תקנון תקנון האתר ותנאי שימוש

הגדרות
"האתר" – אתר picard.co.il המופעל ע"י החברה כהגדרתה להלן, אשר כל הזכויות בו שייכות לחברה לבדה ואשר החברה לבדה תקבע מעת לעת את נוהלי השימוש בו, את הרשאים להשתמש בו ואת אלו שייאסר עליהם להשתמש בו.

"התקנון" – תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, הבא להסדיר כהסכם מחייב את השימוש שיעשה הלקוח בשירות המוצע באתר.

"הלקוח" – מי שמזמין או מזמינה את השירות או השירותים המוצעים באתר וגם מי שמשלם או משלמת עבור השירות גם אם לא הם אשר הזמינו את השירות בפועל.

טקסט זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד עימכם הסליחה.

אתר www.picard.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט .
בעלת האתר הנה חברת תג נאור בע"מ
המכירות באתר מנוהלות על-ידי חברת "תג נאור בע'מ" (להלן "החברה").
פעולה באתר הינה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

פרטים אישיים: בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.
1. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת "תג נאור" .
2. פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מוצפנים בפרוטוקל SSL מועברות אל חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים במאגרי המידע של החברה לאחר ביצוע הסליקה.
3. החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר החברה.
במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי הגולש לצד הטוען בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
החברה רשאית להשתמש בפרטי הגולש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.
החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.
החברה רשאית להעביר את פרטי הלקוח במקרים הבאים:
1.העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב.
2.העברת פרטי הלקוח (שם, כתובת ומס` טלפון) לחברת השילוח לצורך ביצוע אספקת המוצר הנרכש.

תנאים נוספים:
החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית חברת "תג נאור" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
השרות והמוצרים המוצעים החברה מספקת בזאת ללקוח שירות של הדפסת כרטיסי פלסטיק מעוצבים ע"י המזמין.
מובהר בזאת כי אין החברה עוסקת בעיצוב הכרטיסים וכי עיצוב הכרטיסים נעשה ע"י הלקוח עצמו באמצעות האתר.
על הלקוח לבדו מוטלת מלוא האחריות בדבר עיצוב הכרטיסים, החומרים הכלולים בו, טיבם ואיכותם.
מובהר בזאת ללקוח כי ביצוע ההזמנה בפועל כרוך בשימוש בחומרים ונושא עלות ולפיכך לא תוכל החברה להיות אחראית בגין התמונות שהעביר הלקוח לחברה והכולל שגיאות, חומרים בעלי איכות ירודה, גוונים כהים וכיוצ"ב התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל ע"י התקשרות טלפונית למספר 03-9341478
הצהרת הלקוח בדבר החומרים המועלים לאתר להדפסה.
מובהר בזאת ללקוח כי בהיות החברה בית דפוס ייתכן וחלה עליה חובה עפ"י דין בכל הנוגע לחומרים שבכרטיסים הדפסתם והפצתם.
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית שלא להדפיס כל כרטיס במקרה והתמונה או העיצוב כולל חומרים אסורים ו/או בלתי ראויים לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא ובכלל זה חומרים פורנוגראפיים, חומרים בעלי אופי פלילי, גזעני, אלים וכיוצ"ב.
יחד עם זאת מובהר כי הואיל ואין החברה יכולה לבדוק ולוודא טיבו של כל חומר שמועבר אליה, הרי שהלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי בחומרים שיעביר לחברה:
א. לא יהיו כל חומרים פוגעניים לרבות בעלי תוכן פורנוגראפי, מיני, אלים, מפלה, שיכול לפגוע ברגשות ציבור, או הפוגע בפרטיותו של אדם, בשמו הטוב וכיוצ"ב.
ב. לא יהיו חומרים המוגנים בזכויות יוצרים של צד ג' שאינו המזמין, או שהמזמין לא קיבל הרשאה כדין לעשות בהם שימוש, או חומרים שאין הלקוח יודע מה מקורם.
ג. לא יהיו בחומרים כדי לבסס תביעה (פלילית או אזרחית) כנגד הלקוח או החברה. לא יהיה בהם כדי לפגוע בזכויות הקנייניות של צד ג' כלשהו, לרבות בשל הכיתוב, העיצוב, הצילומים עצמם וכיוצ"ב.
ה.מובהר בזאת ללקוח כי בהיות החברה בית דפוס ייתכן וחלה עליה חובה עפ"י דין בכל הנוגע לחומרים שבאלבום, הדפסתם והפצתם.
2.החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית שלא להדפיס כל כרטיס במקרה והתמונה או העיצוב כולל חומרים אסורים ו/או בלתי ראויים לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא ובכלל זה חומרים פורנוגראפיים, חומרים בעלי אופי פלילי, גזעני, אלים וכיוצ"ב.
3.יחד עם זאת מובהר כי הואיל ואין החברה יכולה לבדוק ולוודא טיבו של כל חומר שמועבר אליה, הרי שהלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי בחומרים שיעביר לחברה:
א.לא יהיו כל חומרים פוגעניים לרבות בעלי תוכן פורנוגראפי, מיני, אלים, מפלה, שיכול לפגוע ברגשות ציבור, או הפוגע בפרטיותו של אדם, בשמו הטוב וכיוצ"ב.
ב. לא יהיו חומרים המוגנים בזכויות יוצרים של צד ג' שאינו המזמין, או שהמזמין לא קיבל הרשאה כדין לעשות בהם שימוש, או חומרים שאין הלקוח יודע מה מקורם.
ג. לא יהיו בחומרים כדי לבסס תביעה (פלילית או אזרחית) כנגד הלקוח או החברה. . לא יהיה בהם כדי לפגוע בזכויות הקנייניות של צד ג' כלשהו, לרבות בשל הכיתוב, העיצוב, הצילומים עצמם וכיוצ"ב.
ה. כי בדק ווידא כי אין ולא יכולה להיות לצד ג' כלשהו זכות מכל סוג שהוא בחומרים.
ו. כי החומרים אינם כוללים סימני מסחר, שמות מסחר המוגנים עפ"י חוק ו/או פרט כלשהו שייתכן ולצד ג כלשהו זכויות בו. כי בדק ווידא כי אין ולא יכולה להיות לצד ג' כלשהו זכות מכל סוג שהוא בחומרים. ו.כי החומרים אינם כוללים סימני מסחר, שמות מסחר המוגנים עפ"י חוק ו/או פרט כלשהו שייתכן ולצד ג כלשהו זכויות בו.

שרות לקוחות
בכל שאלה בקשר למוצרים המוצגים באתר, או כל שאלה אחרת ,אנא פנו לשירות הלקוחות שלנו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת admin@picard.co.il
מדיניות החזרות
בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור,החברה תהיה מוכנה לפצות את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי . במידה והלקוח לא יהיה מעוניין במוצר זהה ללא תשלום הוא יוכל לקבל החזר כספי מלא על עלות המוצר.
יש לקחת בחשבון שסטייה של עד % 15 בצבע ועד3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב שלך ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל.
החזר כספי ללקוח יינתן ללקוח רק לאחר החזרת המוצר למשרדיה הראשיים של חברת תג נאור בע''מ בכתובת :תג נאור בע''מ , מבצע קדש 9, פ''ת 49345.